fbpx

New Ansys Fluent Improvements for Faster CFD

How-to-Speed-up-your-CFD-Calculations-SimuTech-Group

How to Speed up your CFD Calculations


Ansys 19.2 is now available for download from the Ansys Customer Portal (registration & log-in required).

The big news with the release of 19.2 concerns Ansys Fluent.

Over the last two years, the Fluids business unit at Ansys has undertaken a large initiative to overhaul the Fluent user experience and workflow with these goals in mind:

 • Provide a complete, integrated CAD-to-Post solution in Fluent
 • Streamline the Fluent meshing workflow for generating a mesh from imported CAD
 • Remove usability barriers for common tasks that frustrate users and waste their time

With Ansys 19.2, they are delivering on these goals by releasing a task-based workflow with Mosaic Meshing that speeds up CFD simulations and helps engineers get accurate results with less training.

TASK-BASED WORKFLOW

SimuTech-How-to-Speed-up-your-CFD-Calculations-SimuTech-Group

Fluent’s new task-based workflow guides the engineer through the simulation process, reduces the design options to only those that are relevant at each point in the process and provides best practices as defaults.

Learn more by downloading:
Application Brief: Ansys Fluent Single-Window, Task-Based Workflow for Better CFD Simulations (258 KB)

MOSAIC MESHING TECHNOLOGY

Mosaic-Mesh-How-to-Speed-up-your-CFD-Calculations-SimuTech-Group

Courtesy of Centre for Sports Engineering Research, Sheffield Hallam University

Mosaic technology automatically combines any type of boundary layer mesh with high-quality polyhedral meshes for fast and accurate flow resolution. In a benchmark study, the Mosaic mesh had fewer, better quality cells, required one-third less memory and delivered a solution two-times faster than an all-polyhedral mesh.

Learn more by downloading:
White Paper: ANSYS Fluent Mosaic Technology Automatically Combines Disparate Meshes with Polyhedral Elements for Fast, Accurate Flow Resolution(250kb)

SHARE THIS POST

16 Comments. Leave new

 • Technische Simulatie
  April 24, 2021 11:24 am

  Beste vloeistoffensimulatie op de markt | Computational Fluid Dynamics (CFD)-software

  Ansys computational fluid dynamics (CFD)-oplossingen geven u vertrouwen in de optimale prestaties van uw product, zelfs voordat u het eerste prototype maakt.

  Met Ansys CFD-software kunt u alle vloeistofprocessen modelleren en simuleren, inclusief multifysische interacties tussen vloeistofstructuren.

  Projecten die zeer geschikt zijn voor deze krachtige CFD-software zijn onder meer de verbranding van gas in automotoren, beweging van chemische oplossingen door poriën in een schaliegasformatie, luchtpassage van straalmotorenturbines en warmteoverdracht tussen printplaatcomponenten.

  –> simulatie-engineering

  Reply
 • Pinakamahusay na Fluids
  July 23, 2021 5:10 am

  Pinakamahusay na Fluids Simulation sa Market | Computational Fluid Dynamics (CFD) Software

  Ang mga solusyon sa Ansys computational fluid dynamics (CFD) ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa pinakamainam na performance ng iyong produkto bago mo pa gawin ang unang prototype.

  Gamit ang software ng Ansys CFD, maaari mong imodelo at gayahin ang lahat ng proseso ng fluid, kabilang ang mga interaksyon na multiphysics ng fluid-structure.

  Ang mga proyektong angkop sa makapangyarihang CFD software na ito ay kinabibilangan ng automobile engine gas combustion, chemical solution movement sa pamamagitan ng pores sa shale gas formation, jet engine turbine air passage, at heat transfer sa mga bahagi ng printed circuit board.

  Reply
 • Symulacja inżynierska
  September 28, 2021 10:57 am

  Najlepsza symulacja płynów na rynku | Oprogramowanie do obliczeniowej dynamiki płynów (CFD)

  Rozwiązania firmy Ansys do obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) dają pewność optymalnej wydajności produktu jeszcze przed wykonaniem pierwszego prototypu.

  Dzięki oprogramowaniu Ansys CFD można modelować i symulować wszystkie procesy płynów, w tym interakcje multifizyczne struktury płynów.

  Projekty dobrze dopasowane do tego potężnego oprogramowania CFD obejmują spalanie gazu w silniku samochodowym, ruch roztworu chemicznego przez pory w formacji gazu łupkowego, przepływ powietrza turbiny silnika odrzutowego oraz przenoszenie ciepła między elementami obwodów drukowanych.

  – Inżynieria oprogramowania symulacyjnego

  Reply
 • Kỹ thuật phần mềm mô phỏng
  October 2, 2021 2:14 am

  Mô phỏng chất lỏng tốt nhất trên thị trường | Phần mềm Computational Fluid Dynamics (CFD)

  Các giải pháp động lực học chất lỏng tính toán (CFD) của Ansys mang đến cho bạn sự tự tin về hiệu suất tối ưu của sản phẩm ngay cả trước khi bạn tạo ra nguyên mẫu đầu tiên.

  Với phần mềm Ansys CFD, bạn có thể lập mô hình và mô phỏng tất cả các quá trình chất lỏng, bao gồm cả các tương tác đa vật lý cấu trúc chất lỏng.

  Các dự án phù hợp với phần mềm CFD mạnh mẽ này bao gồm quá trình đốt cháy khí động cơ ô tô, chuyển động dung dịch hóa học qua các lỗ rỗng trong quá trình hình thành khí đá phiến, luồng không khí tuabin động cơ phản lực và truyền nhiệt giữa các thành phần bảng mạch in.

  – Mô phỏng kỹ thuật

  Reply
 • Simulýasiýa Programma üpjünçiligi
  October 19, 2021 7:08 pm

  Bazardaky iň gowy suwuklyk simulýasiýasy | Hasaplama suwuklyk dinamikasy (CFD) programma üpjünçiligi

  Ansys hasaplaýyş suwuklygynyň dinamikasy (CFD) çözgütleri, ilkinji prototipi düzmezden ozal önümiňiziň iň amatly ýerine ýetirilmegine ynam döredýär.

  Ansys CFD programma üpjünçiligi bilen, suwuklyk strukturasynyň köp fizikanyň täsirini goşmak bilen ähli suwuklyk proseslerini modelleşdirip we simulirläp bilersiňiz.

  Bu kuwwatly CFD programma üpjünçiligine laýyk gelýän taslamalarda awtoulag dwigateliniň ýanmagy, slanes gazynyň emele gelmeginde gözenekleriň üsti bilen himiki ergin hereketi, reaktiw dwigateli turbinaly howa geçişi we çap edilen elektron tagtasynyň bölekleriniň arasynda ýylylyk geçirişi bar.

  – In Engineeringenerçilik simulýasiýasy

  Reply
 • Simuleringsprogramvaruteknik
  October 19, 2021 7:26 pm

  Bästa vätskesimuleringen på marknaden | Computational Fluid Dynamics (CFD) programvara

  Ansys CFD-lösningar (Computational Fluid Dynamics) ger dig förtroende för den optimala prestandan för din produkt redan innan du gör den första prototypen.

  Med Ansys CFD-programvara kan du modellera och simulera alla vätskeprocesser, inklusive vätskestruktur multifysikinteraktioner.

  Projekt som är väl lämpade för denna kraftfulla CFD-mjukvara inkluderar gasförbränning i bilmotorer, kemisk lösningsrörelse genom porer i en skiffergasformation, luftpassage för jetmotorturbiner och värmeöverföring mellan kretskortskomponenter.

  – Engineering Simulering

  Reply
 • Ingeniería de Software de Simulación
  October 19, 2021 7:52 pm

  Mejor simulación de fluidos del mercado | Software de dinámica de fluidos computacional (CFD)

  Las soluciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) de Ansys le brindan confianza en el rendimiento óptimo de su producto incluso antes de realizar el primer prototipo.

  Con el software Ansys CFD, puede modelar y simular todos los procesos de fluidos, incluidas las interacciones multifísicas de estructuras de fluidos.

  Los proyectos que se adaptan bien a este potente software CFD incluyen la combustión de gas en motores de automóviles, el movimiento de soluciones químicas a través de los poros en una formación de gas de esquisto, el paso de aire de turbinas de motores a reacción y la transferencia de calor entre componentes de placas de circuitos impresos.

  – Simulación de ingeniería

  Reply
 • مهندسی نرم افزار شبیه سازی
  October 19, 2021 8:36 pm

  بهترین شبیه سازی سیالات موجود در بازار | نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

  راه حل های دینامیک سیالات محاسباتی Ansys (CFD) حتی قبل از ساختن اولین نمونه اولیه، به شما در عملکرد بهینه محصول خود اطمینان می دهد.

  با نرم افزار Ansys CFD، می توانید تمام فرآیندهای سیال، از جمله برهمکنش های چندفیزیکی ساختار سیال را مدل سازی و شبیه سازی کنید.

  پروژه‌هایی که برای این نرم‌افزار قدرتمند CFD مناسب هستند عبارتند از احتراق گاز موتور خودرو، حرکت محلول شیمیایی از طریق منافذ در سازند گاز شیل، عبور هوای توربین جت موتور، و انتقال حرارت در بین اجزای برد مدار چاپی.

  Reply
 • Simulering Programvareteknikk
  October 19, 2021 10:06 pm

  Beste væskesimulering på markedet | Computational Fluid Dynamics (CFD)-programvare

  Ansys Computational Fluid Dynamics (CFD)-løsninger gir deg tillit til den optimale ytelsen til produktet ditt selv før du lager den første prototypen.

  Med Ansys CFD-programvare kan du modellere og simulere alle flytende prosesser, inkludert fluid-struktur multifysikk interaksjoner.

  Prosjekter som er godt egnet for denne kraftige CFD-programvaren inkluderer gassforbrenning i bilmotorer, bevegelse av kjemiske løsninger gjennom porene i en skifergassformasjon, luftpassasje for jetmotorturbiner og varmeoverføring mellom kretskortkomponenter.

  Reply
 • הנדסת תוכנה סימולציה
  October 19, 2021 11:04 pm

  הדמיית נוזלים הטובה ביותר בשוק | תוכנת Computational Fluid Dynamics (CFD)

  פתרונות דינמיקת נוזלים חישובית של Ansys (CFD) נותנים לך ביטחון בביצועים האופטימליים של המוצר שלך עוד לפני שיצרת את אב הטיפוס הראשון.

  עם תוכנת Ansys CFD, אתה יכול לדמות ולדמות את כל התהליכים הנוזליים, כולל אינטראקציות מולטי-פיזיקה של מבנה נוזל.

  פרויקטים המתאימים היטב לתוכנת CFD רבת עוצמה זו כוללים שריפת גז במנועי רכב, תנועת פתרונות כימיים דרך נקבוביות בצורת גז פצלי, מעבר אוויר של מנוע סילון והעברת חום בין רכיבי המעגל המודפס.

  Reply
 • Ingenieursimulation
  October 19, 2021 11:36 pm

  Beste Flüssigkeitssimulation auf dem Markt | Computational Fluid Dynamics (CFD) Software

  Die Computational Fluid Dynamics (CFD)-Lösungen von Ansys geben Ihnen Vertrauen in die optimale Leistung Ihres Produkts, noch bevor Sie den ersten Prototypen herstellen.

  Mit der Ansys CFD-Software können Sie alle Fluidprozesse modellieren und simulieren, einschließlich Multiphysik-Wechselwirkungen zwischen Fluid und Struktur.

  Projekte, die für diese leistungsstarke CFD-Software gut geeignet sind, umfassen die Gasverbrennung von Automobilmotoren, die Bewegung chemischer Lösungen durch Poren in einer Schiefergasformation, den Luftdurchgang von Strahltriebwerksturbinen und die Wärmeübertragung zwischen Leiterplattenkomponenten.

  Reply
 • Génie Logiciel de Simulation
  October 20, 2021 12:34 am

  Meilleure simulation de fluides sur le marché | Logiciel de dynamique des fluides computationnelle (CFD)

  Les solutions de dynamique des fluides computationnelle (CFD) d’Ansys vous donnent confiance dans les performances optimales de votre produit avant même que vous ne fassiez le premier prototype.

  Avec le logiciel Ansys CFD, vous pouvez modéliser et simuler tous les processus fluides, y compris les interactions multiphysiques fluide-structure.

  Les projets bien adaptés à ce puissant logiciel CFD incluent la combustion de gaz de moteur automobile, le mouvement de solution chimique à travers les pores dans une formation de gaz de schiste, le passage d’air de turbine de moteur à réaction et le transfert de chaleur entre les composants de la carte de circuit imprimé.

  Reply
 • 仿真軟件工程
  October 30, 2021 4:49 pm

  市場上最好的流體模擬| 計算流體動力學 (CFD) 軟件

  Ansys 計算流體動力學 (CFD) 解決方案讓您在製作第一個原型之前就對產品的最佳性能充滿信心。

  借助 Ansys CFD 軟件,您可以對所有流體過程進行建模和仿真,包括流固耦合多物理場相互作用。

  非常適合這個強大的 CFD 軟件的項目包括汽車發動機氣體燃燒、化學溶液通過頁岩氣地層中的孔隙移動、噴氣發動機渦輪空氣通道以及印刷電路板組件之間的熱傳遞。

  Reply
 • 市场上最好的流体模拟| 计算流体动力学 (CFD) 软件

  Ansys 计算流体动力学 (CFD) 解决方案即使在您制作第一个原型之前,也能让您对产品的最佳性能充满信心。

  借助 Ansys CFD 软件,您可以对所有流体过程进行建模和仿真,包括流固耦合多物理场相互作用。

  非常适合这个强大的 CFD 软件的项目包括汽车发动机气体燃烧、化学溶液通过页岩气地层中的孔隙移动、喷气发动机涡轮空气通道以及印刷电路板组件之间的热传递。

  Reply
 • Jonathon Prometon, RF Engineer
  March 5, 2022 1:26 pm

  Darn! Great analysis. This has been a helpful resource and i just wanted to let you know as much.

  Reply
 • Kenneth Riali
  June 17, 2022 8:32 am

  Top Engineering Consulting Firm

   Appreciate your engineering blog releases resources for recent software updates. Can’t thank your engineering team enough for all the support and time dedicated to our fluids projects
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Most Recent Blogs